Statut

  Pobierz lub czytaj

 STATUT

                                                                                            Załącznik nr 1

Do Uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Założycieli

Z dnia 28 grudnia 2015r.

STATUT

 SPÓŁDZIELNI  “ KWK WSPÓLNOTA ”

 

                                  Postanowienia ogólne.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art.1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę: “KWK WSPÓLNOTA” i w dalszej części nazywana jest “Spółdzielnią
 1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Katowice.
 2. Teren działania Spółdzielni obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 3. Adres siedziby: 40-586 Katowice, ul. Czapli 2

Art.2

 1. Celem Spółdzielni jest utworzenie spółdzielczej kopalni węgla kamiennego  i prowadzenie wydobycia w interesie skupionych w spółdzielczej kopalni spółdzielców.
 2. Spółdzielnia tworzona będzie przy aktywnym udziale społeczności lokalnych.
 3. Utworzenie spółdzielczej kopalni węgla kamiennego ma na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w oparciu o nowoczesne technologie wydobycia oraz technologie wykorzystujące chemiczne procesy konwersji węgla mineralnego w czyste, niskoemisyjne paliwa.
 4. Budowa spółdzielczej kopalni węgla kamiennego ma również przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy na terenie wybranych gmin i powiatów.
 5. Celem działalności Spółdzielni jest również:
  • wypracowanie nadwyżki bilansowej,
  • promowanie wśród lokalnych społeczności wiedzy na temat korzyści płynących z czystych technologii węglowych.

Art.3

Spółdzielnia realizuje założone cele poprzez:

 • Inwestowanie uzyskiwanych środków finansowych i rzeczowych w rozwój Spółdzielni.
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy w zakresie realizacji inwestycji z władzami rządowymi i samorządowymi.
 • Promocja i edukacja społeczności w zakresie, związanej z realizacją inwestycji
 • Propagowanie wiedzy na temat czystych technologii węglowych.
 • Wyszukiwanie odpowiednich lokalizacji dla realizacji inwestycji.
 • Prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi lub poprzez zlecenia stronom trzecim prac o charakterze badawczo-rozwojowym w zakresie nowych i unowocześnianych form pozyskiwania energii z kopalin i ich pochodnych

 

Art.4

 1. Spółdzielnia może wchodzić w związki lub zawiązywać spółki lub spółdzielnie z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Majątek Spółdzielni jest w całości własnością prywatną jej członków.

Art.5

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest( według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

 1. PKD 05.10.Z wydobywanie węgla kamiennego
 2. PKD 06.20.Z górnictwo gazu ziemnego
 3. PKD 08.11.Z wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 1. PKD 08.99.Z pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 1. PKD 09.10.Z działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 1. PKD 09.90.Z działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 2. PKD 24.41.Z  Produkcja metali szlachetnych;
 3. PKD 24.42.A  Produkcja aluminium hutniczego;
 4. PKD 24.42.B. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium;
 5. 43.Z  Produkcja ołowiu, cynku i cyny;
 6. PKD 24.44.Z  Produkcja miedzi;
 7. PKD 24.45.Z  Wytwarzanie pozostałych metali nieżelaznych;
 8. PKD 25.11.Z  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 9. PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania;
 10. PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 1. PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych;
 2. PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
 1. PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej  niesklasyfikowana;
 1. PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz  budownictwa;
 1. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 2. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
 3. PKD 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej *
 4. PKD 35.12.Z przesyłanie energii elektrycznej *
 5. PKD 35.13.Z dystrybucja energii elektrycznej *
 6. PKD 35.14.Z handel energią elektryczną
 7. PKD 35.21.Z wytwarzanie paliw gazowych
 8. PKD 35.22.Z dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 9. PKD 35.23.Z handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 10. PKD 35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów  klimatyzacyjnych
 1. PKD 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. PKD 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. PKD 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 4. PKD 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych
 5. PKD 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 6. PKD 38.22.Z przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 7. PKD 38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
 8. PKD 39.00.Z działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 1. PKD 20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 1. PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 2. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
 3. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
 4. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 5. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 1. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 1. PKD 46.71.Z sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 2. PKD 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 1. PKD 46.74.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 1. PKD 46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 2. PKD 46.76.Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 3. PKD 46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 4. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
 1. PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
 2. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 3. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe;
 4. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 5. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 1. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 2. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  i technicznych;
 3. PKD 73.10.Z prace badawczo rozwojowe, itp.
 4. PKD 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 1. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 2. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie  indziej niesklasyfikowane;
 1. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów  z wyłączeniem prac  chronionych prawem autorskim;
 1. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 2. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

                 (* ) po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Art.6

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkami Spółdzielni mogą być osoby prawne.
 3. Członkostwo w Spółdzielni mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne.
 4. Członkowie, mający równe prawa bez względu na posiadaną liczbę udziałów, sprawują demokratyczną kontrolę nad działalnością Spółdzielni. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art.7

 1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali Statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego.
 2. Osoby przystępujące po tej dacie stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet członków przez właściwy organ Spółdzielni.
 3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej z poparciem co najmniej dwóch członków spółdzielni i wpłata co najmniej jednego udziału i opłaty wpisowej.
 4. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni podejmuje Zarząd.
 5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w tym zakresie. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty jego wpływu.

Art.8

 1. Członkowi Spółdzielni przysługują następujące prawa:
 • uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni;
 • otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi.
 • żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
 • udziału w nadwyżce bilansowej;
 • do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności;
 • wystąpienia ze Spółdzielni w każdym momencie na zasadach przewidzianych w Statucie;
 • żądania zwrotu wpłaconych udziałów po ustaniu członkostwa na zasadach określonych w Statucie.
 1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

Art.9

Członek Spółdzielni jest zobowiązany do:

 • przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów;
 • dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych;
 • wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów stosownie do postanowień Statutu;
 • uczestniczenia w stracie do wysokości objętych udziałami;
 • promowania działalności Spółdzielni.

                          Wpisowe ,  udziały i wkłady.

 

Art.10

Wpisowe do Spółdzielni wynosi 100,00 (sto) złotych do czasu rejestracji Spółdzielni w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  oraz  1  000,00  (tysiąc)  złotych  po  dacie  rejestracji, i powinno być uiszczane nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

Art.11

 1. Udział podstawowy wynosi 200,00 (dwieście ) złotych. Członkowie Spółdzielni zobowiązani są do zadeklarowania co najmniej jednego udziału.
 2. Zadeklarowane udziały płatne są w terminie 30 dni od chwili doręczenia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków lub przyjęcia deklaracji o zmianie liczby zadeklarowanych udziałów.

Art.12

 1. W przypadku nie wpłacenia zadeklarowanych udziałów Zarząd podejmie decyzję o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni.
 2. W każdym przypadku członek zostanie wcześniej wezwany pisemnie do dokonania wpłaty w dodatkowym 14-dniowym terminie oraz poinformowany zostanie o ewentualnych skutkach nie wywiązania się z powinności.
 3. Nie wpłacenie w terminie kwoty odpowiadającej właściwej liczbie zadeklarowanych udziałów wyklucza możliwość uczestniczenia członka w uzyskiwaniu jakichkolwiek korzyści ze uczestnictwa w Spółdzielni.

Art.13

 1. Członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe przed ustaniem członkostwa.
 2. Udziały byłego członka wypłacane są na podstawie zatwierdzonego bilansu za ten rok, w którym ustało jego członkostwo. Wypłata może nastąpić w ratach półrocznych, nie później niż po upływie dwóch lat od chwili zgłoszenia żądania.
 3. Przy wypłacie należności z tytułu udziałów Spółdzielnia może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jej statutowej działalności bez względu na terminy ich płatności.
 4. Udziały ponadobowiązkowe wypłacane mogą być w czasie trwania członkostwa w sposób i w terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na podstawie zatwierdzonego bilansu za ten rok, w którym zostało zgłoszone żądanie i w czasie nie dłuższym niż jeden rok od chwili jego zatwierdzenia.

Art.14

 1. Wkłady niepieniężne wnoszone są w formie przeniesienia uprawnień na rzecz Spółdzielni na podstawie wpisu do deklaracji i zawartej umowy w każdym czasie.
 2. Wkłady niepieniężne mogą stanowić maszyny, urządzenia i nieruchomości służące realizacji przedmiotu działalności Spółdzielni, a także wartości niematerialne (np. patenty, wzory przemysłowe, know-how, prawa autorskie). Wkłady niepieniężne przyjmuje Zarząd, uwzględniając realne potrzeby Spółdzielni.
 3. Zwrotu wkładów niepieniężnych można żądać zgodnie z postanowieniami umowy o użytkowanie.
 4. Wniosek o żądanie zwrotu wkładów niepieniężnych jest traktowany jak wystąpienie ze Spółdzielni i musi być rozpatrzony przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
 5. Na podobnych zasadach odbywa się zwrot wkładów w wypadku ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w wypadku likwidacji Spółdzielni.

Art.15

Członkowie uczestniczą w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Art.16

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

                                  Ustanie członkostwa

Art.17

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

 • Wystąpienia z niej członka w rezultacie złożenia wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia wynosi 3miesiące.
 • Skreślenia z powodu śmierci osoby fizycznej ze skutkiem od dnia śmierci lub przeniesienie praw członka na spadkobiercę jeśli wyrazi taką zgodę i zostanie przyjęty w poczet członków.
 • Wykreślenia:
  1. jeżeli utracił zdolność do czynności prawnych
  2. jeżeli nie wypełnia obowiązków określonych w Statucie.
 • Wykluczenia:

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami .W szczególności gdy:

 1. Członek utrudnia w sposób bezpośredni lub pośredni realizacje celów statutowych Spółdzielni,
 2. jeżeli uporczywie lub w sposób zawiniony uchyla się od wykonywania obowiązków określonych w art. 9 Statutu, w innych postanowieniach Statutu lub narusza dobre obyczaje,
 3. działa na szkodę Spółdzielni.

Art.18

 1. Wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego. Wykreślenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od momentu doręczenia zainteresowanemu decyzji o wykreśleniu wraz z wyczerpującym uzasadnieniem. Zawiadomienie niedoręczone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 2. Zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji Rady Nadzorczej wciągu14 dni od doręczenia decyzji o wykreśleniu. Odwołanie należy złożyć  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  wraz  z
 3. Organem odwoławczym jest Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Przedstawicieli, które podejmuje uchwały zwykłą większością.
 4. Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Przedstawicieli rozpatruje wniosek odwoławczy na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 15 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.
 5. Rejestr członków Spółdzielni prowadzi Zarząd.

I.                    Postępowanie wewnątrz spółdzielcze i zaskarżenie uchwały do sądu.

Art.19

Od każdej uchwały Zarządu w sprawach pomiędzy członkiem, a Spółdzielnią członek może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o treści uchwały, nie później jednak niż w terminie 3 miesiące od dnia jej podjęcia. Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak, niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wniesienia.

Art.20

 1. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrz spółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.
 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
 3. Członek Spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie o wykreśleniu lub wykluczeniu do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem.
 4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  • bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  • prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia. Do czasu wyroku Sądu członek jest zawieszony w prawach członka.

II.                                            Organy Spółdzielni

                                Zasady ogólne

 

Art.21

 1. Organami Spółdzielni są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
 2. W skład organów Spółdzielni mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni z wyłączeniem Zarządu.
 3. Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 4. Do organów Spółdzielni wchodzą zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę oddanych głosów.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez jej organy, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.
 6. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.
 7. Pierwszy skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustala zgromadzenie założycieli.

     Walne

     Zgromadzenie Członków

Art.22

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

Art.23

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach;
 • udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej i członkom Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • powoływanie członków Rady Nadzorczej;
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady;
 • uchwalanie zmian Statutu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 • wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Art.24

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest także na wniosek Rady Nadzorczej zgodnie z regulaminem prac Rady Nadzorczej.
 3. Ponadto Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd na żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być złożony na piśmie z podaniem celu zgłoszenia takiego żądania.
 4. W przypadkach określonych w punktach 2 i 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania.

.

Art.25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien zawiadomić za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną wysłanych, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem, wszystkich członków.
 2. W tym terminie i trybie zawiadamia się także związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 3. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać na piśmie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 4. O zamieszczeniu dodatkowych spraw w porządku obrad Zarząd powinien zawiadomić listami poleconymi lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie należycie zwołane jest zdolne do podjęcia uchwał wiążących wszystkich członków Spółdzielni przy obecności większości obecnych.
 6. Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów zmienić kolejność porządku obrad, nie może jednak uzupełnić porządku obrad innymi sprawami.

Art.26

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu i zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza. Stanowią oni prezydium, które kieruje obradami. Przewodniczącym nie może być członek Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:
 • zmiany Statutu – 2/3 obecnych głosów,
 • przejścia Spółdzielni w stan likwidacji – ¾ obecnych głosów,
 • przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji – 3/4 obecnych głosów,
 • podziału Spółdzielni, łączenia się Spółdzielni – 2/3 obecnych głosów,
 • odwołania Zarządu większością głosów.

Art.27

Członek Spółdzielni lub Zarząd mogą zaskarżyć do  sądu  w  trybie  i  terminie  określonym w obowiązujących przepisach prawa, uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu albo z dobrymi obyczajami, a także gdy godzi w interesy Spółdzielni lub ma na celu pokrzywdzenie jejczłonka.

Art.28

 1. Z obrad   Walnego    Zgromadzenia   sporządza    się    protokół,    którą podpisują jego Przewodniczący i Sekretarz.
 1. Protokoły przechowuje Zarząd przez okres, co najmniej 10 lat, jeżeli obowiązujące przepisy prawa  nie przewidują dłuższego terminu.

Zebranie przedstawicieli i grupy członkowskie

Art.29

 1. W przypadku, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 300, Walne Zgromadzenie może być zastąpione przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
 2. W powyższym     przypadku    powstaje   również    organ   nazywany    Zebraniem   Grup Członkowskich zwanych dalej Grupami.

Art.30

Do kompetencji Zebrań Grup Członkowskich należy:

 • wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli,
 • rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
 • rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady i Zarządu,
 • wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania Grupy.

Art.31

 1. Grupy członkowskie składają się z członków Spółdzielni podzielonych według kryterium terytorialnego.
 2. Grupę członkowską może utworzy co najmniej trzydziestu członków za zgodą Spółdzielni.
 3. Pierwsze zebranie Grupy członkowskiej zwołuje Zarząd.

Art.32

 1. Każda z grup członkowskich wybiera co najmniej jednego przedstawiciela. Przyczym na każde 30 osób przypada jeden przedstawiciel.
 2. Zebrania Grup członkowskich odbywają się co najmniej raz w roku i zwoływane są przez przewodniczącego Grupy, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zebrania.
 3. Przewodniczący może również zwoływać nadzwyczajne zebrania Grupy w celu wykonywania jej statutowych kompetencji.
 4. Przedstawiciela wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym i pełni on swą funkcję aż do odwołania.
 5. Odwołanie przedstawiciela wymaga tej samej procedury co jego powołanie.
 6. W przypadkach, w których członkowie Spółdzielni zamieszkują gminę niezdolną do utworzenia grupy członkowskiej na zasadach określonych w art. 31 ust. 2, członek uczestniczy zebraniach przedstawicieli osobiście.

 Art.33

 1. Na pierwszym zebraniu Grupy członkowskiej wybierany jest Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, który przewodniczy obradom, organizuje pracę Grup, a także zwołuje zebrania. Do zadań Przewodniczącego należy również współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni.
 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący pełnią swą funkcję aż do odwołania. Wniosek o odwołanie obecnego Przewodniczącego wraz z nową kandydaturą może zgłosić minimum 10% członków Grupy.
 3. W przypadku dymisji lub śmierci Przewodniczącego, jego funkcje przejmuje Wiceprzewodniczący i zarządza zebranie Grupy w celu wybrania nowego Przewodniczącego, nie później jednak niż 14 dni od dnia zwolnienia stanowiska.

Art.34

 1. Przedstawiciel musi być członkiem Grupy członkowskiej, która go powołała.
 2. Przedstawiciel ma obowiązek działać w interesie swojej Grupy i na posiedzeniach przedstawicieli głosować zgodnie z wolą swojej Grupy wyrażoną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Przedstawiciel pełni swoją funkcję aż do odwołania. Wniosek o odwołanie przedstawiciela wraz z nową kandydaturą może zgłosić minimum 10% członków Grupy.

 Art.35

 1. Do funkcjonowania zebrań przedstawicielskich stosuje się przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem niektórych postanowień art. 24ust.1.
 2. Postanowienia art. 24 ust.1 zostają zmodyfikowane w następujący sposób:
 • Termin 21 dni zostaje zastąpiony przez termin 1miesiąca.
 • Zarząd nie musi zawiadamiać wszystkich członków, a jedynie Przewodniczących Grup członkowskich, którzy zobowiązani są do natychmiastowego przekazania informacji członkom Grupy i zwołania zebrania Grupy.
 1. Przepisy powyższego podpunktu nie mają zastosowania do członków, o których mowa w art. 32 ust. 6.

Rada Nadzorcza

Art.36

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Art.37

 1. Rada składa się z 3 do 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Przedstawicieli.
 2. Do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3lata.

Art.38

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 3. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 4. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 5. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 8. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 9. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 10. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 11. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;
 13. rozpatrywanie odwołań o od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
 14. Określenie liczby członków Zarządu.
 15. Odwołanie członka Zarządu w trybie natychmiastowym przy czym konieczne dla skuteczności takiego odwołania podjecie uchwały głosami większości członków Rady w głosowaniu tajnym

Art.39

 1. Rada wybiera z pośród siebie Przewodniczącego Rady.
 2. Do zadań Przewodniczącego należy organizowanie prac Rady.
 3. Przewodniczący Rady w stosunku do członków Zarządu pełni rolę Pracodawcy.

Art.40

Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd

 

Art. 41

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni.
 2. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone w ustawie lub Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd nie może (z rygorem nieważności) podejmować decyzji i dyspozycji majątkiem bez uprzednich uchwał Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz.
 4. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków. Jeden z członków Zarządu ustanowiony jest Prezesem Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. W razie odwołania członka Zarządu, prawo do rozwiązania z nim umowy o pracę przysługuje Radzie Nadzorczej.

Art.42

 1. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy).
 2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Art.43

 1. Zarząd działa w imieniu Spółdzielni w granicach określonych ustawą, Statutem oraz uchwałami Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. reprezentuje ale nie może (z rygorem nieważności) podejmować decyzji i dyspozycji majątkiem bez uprzednich uchwał Rady w zakresie zastrzeżonym. Zarząd jest odpowiedzialny za gospodarczy rozwój Spółdzielni i za prawidłowe wprowadzenie w życie zadań uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i odpowiadające jego intencjom oraz za sprawy pracownicze i ochronę majątku Spółdzielni.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd reprezentuje ale nie może (z rygorem nieważności) podejmować decyzji i dyspozycji majątkiem bez uprzednich uchwał Rady w zakresie zastrzeżonym.

Art.44

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa lub Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

 • Sporządzanie projektów wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • utworzenie i uruchomienie jednostek pomocniczych,
 • organizowanie wykonywania usług i prowadzenia marketingu,
 • opracowanie projektów podziału czystej nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • zwoływania Walnych Zgromadzeń,
 • składanie szczegółowych     sprawozdań    i    przekazywanie    informacji  Walnemu Zgromadzeniu dla umożliwienia skutecznego jego funkcjonowania,
 • przyjmowanie do pracy i zwalnianie pracowników,
 • zawieranie umów i dokonywanie innych czynności w imieniu spółdzielni.
 • Zarząd pod rygorem nieważności może zawierać umowy ze skutkiem łącznym lub dysponować majątkiem trwałym Spółdzielni do kwoty 50.000 PLN. Powyżej tej kwoty konieczna jest uprzednia uchwała Rady Nadzorczej ze zgodą na takie decyzje Zarządu.

Art.45

Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu  lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Art.46

Wnioski członków Spółdzielni skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu1 miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwiania wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.

Art.47

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Przepisy wspólne dla organów Spółdzielni

 

Art. 48

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej spółdzielni. Jednak w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku  ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zakazu konkurencji określonego w ust. 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Statut określa termin zwołania posiedzenia organu, który dokonał wyboru zawieszonego członka Rady. Powyższy organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady lub członka Zarządu.

Art. 49

W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Art. 50

Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

                                     Gospodarka Spółdzielni

 

Art. 51

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.
 2. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 3. Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
 4. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Art. 52

 1. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, którym mowa w art. 51 pkt. 4 powyżej, przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 2. Wypłata nadwyżki bilansowej członkom Spółdzielni następuje proporcjonalnie do posiadanych (objętych) w Spółdzielni udziałów.

 

Art. 53

Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w Spółdzielni są:

 • fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
 • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
 • fundusz inwestycyjny składający się z dotacji, wkładów finansowych, kredytów i pozostałych środków własnych Spółdzielni.

Art. 54

 1. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sprawozdań finansowych stanowiących  podstawę przy łączeniu i podziale Spółdzielni.

Art. 55

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.
 2. Ogłaszanie przez organizacje spółdzielcze dokumentów, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, następuje w „Monitorze Spółdzielczym”.

 

Art.56

 1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu udziałowego i inwestycyjnego. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu Spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym.
 2. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje Statut.

Art.57

 1. Wysokość wypłaty dla członka Spółdzielni, z nadwyżki bilansowej jest proporcjonalna do ilości udziałów, przy czym kwota przypadająca na jeden udział jest proporcjonalna do przyrostu aktywów Spółdzielni w okresie dysponowania danym udziałem.
 2. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
 3. Wypłata z nadwyżki bilansowej może być zaliczona w części lub w całości na poczet kolejnych udziałów. Warunkiem koniecznym jest pisemne oświadczenie woli członka wskazujące kwotę jaką należy zaliczyć na poczet kolejnych udziałów. Oświadczenie składane jest Zarządowi w terminie 14 dni od daty uchwały Walnego Zgromadzenia stanowiącego o wypłacie nadwyżki bilansowej.

                                                Przepisy końcowe

Art.58

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów lub ustanowienie drugiego terminu w obecności co najmniej połowy członków obecnych w głosowaniu.
 2. Zarząd zobowiązany jest zgłosić do sądu rejestrowego uchwalone zmiany w Statucie w ciągu miesiąca od dnia podjęcia w tej sprawie uchwały.
 3. Zmiany Statutu nie wywołują skutków prawnych przed wpisaniem ich do rejestru.

Art.60

 1. Wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach niezależnie od ilości obecnych, w odstępie co najmniej dwóch tygodni Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji.
 2. Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie pkt. 1 niniejszego artykułu może, przed upływem   roku   od   dnia   podjęcia   drugiej   uchwały   walnego   zgromadzenia   o likwidacji, przywrócić swoją działalność na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 3/4głosów.

Art.61

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.
 2. Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 28.12.2015r.

Katowice, dnia 28 grudnia 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

-lista członków założycieli wraz z podpisami