KWK Wspólnota do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie

Dziękujemy za zaproszenie oraz zorganizowanie spotkania z Markiem Chrzanowskim z Narodowej Rady Rozwoju. Pozwolę sobie na informowanie Pana o dalszych pracach, bo takie zostały zainicjowane po spotkaniu.

 

” Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.”

Konstytucji 3 maja 

 

Zatem, sprawujący władzę z woli Narodu jego wybrańcy: posłowie i senatorowie oraz ustanowieni przez parlament ministrowie, a także wybrany przez Naród Prezydent Rzeczpospolitej, jako najwyższą powinność mają dbać o bezpieczeństwo i dobrobyt swego najwyższego mocodawcy- Narodu Polskiego.

Obowiązek dbałości o bezpieczeństwo Narodu realizować mają poprzez troskę o potencjał obronny Narodu, potencjał techniczny i technologiczny gospodarki oraz zawierane sojusze obronne.

Obowiązek dbałości o dobrobyt Narodu realizować mają poprzez rozwój potencjału gospodarczego, międzynarodową współpracę gospodarczą i troskę o należytą pozycję Polski na wspólnym rynku  oraz sprawiedliwy system rozliczeń.

Dlatego uważamy, że w ramach istniejącego stanu prawnego, w tym Traktatu Akcesyjnego Unii Europejskiej, zawartych umów międzynarodowych np. Pakiet Klimatyczny czy Protokół z Kioto – reprezentanci Polskiego Narodu winni przede wszystkim prezentować stanowisko korzystne dla naszego Narodu.

W związku z powyższym przedstawiamy swoje stanowisko:

Dotychczasowa polityka międzynarodowa Polski w dziedzinie ochrony klimatu, w tym podpisane dokumenty europejskie i międzynarodowe godzą w interes Naszego Narodu.

Poddanie się przez naszych dotychczasowych reprezentantów presji Państw, które w zdecydowanej większości są dostawcą technologii tzw. ekologicznych (wiatraki, biogazownie, turbiny gazowe, elektrownie jądrowe, systemy wychwytywania i deponowania dwutlenku węgla itp.) doprowadziło do podpisania niekorzystnych dla Polski  dokumentów.

Ocieplenie klimatu, tylko według niektórych naukowców, jest skutkiem działalności człowieka. Według wielu naukowców – glacjologów, geologów, paleontologów, klimatologów i jeszcze wielu innych specjalności – ocieplenia i oziębienia klimatu są zjawiskami cyklicznymi w historii naszego globu. Antropogeniczny wpływ na zmiany klimatyczne jest wątpliwy a przynajmniej znikomy.

Poddanie się międzynarodowemu dyktatowi klimatycznemu godzi w nasz narodowy interes i mamy na to rozwiązanie.

Postulujemy aby wprowadzić nową politykę informacyjną dla naszego społeczeństwa, w której propagowane będą poglądy naukowe odmienne od poglądów korzystnych dla dostawców tzw. technologii ekologicznych, a nie korzystnych dla naszej gospodarki opartej na energetyce węglowej.

Postulujemy, aby Rząd Polski renegocjował tzw. Pakiet Klimatyczny uwzględniając powyższe, naukowe wątpliwości co do antropogenicznego wpływu na zmiany klimatyczne.

Uważamy, że dobrobyt naszego narodu jest w bardzo dużym stopniu zależny od możliwości wykorzystania naszych bogactw narodowych. A właśnie węgiel jest jednym z głównych naszych  bogactw. Aktualna polityka klimatyczna, która była dotychczas bezkrytycznie akceptowana przez przedstawicieli Narodu decydujących o podpisywanych Konwencjach, Traktatach i innych wiążących nas  dokumentach była sprzeczna z interesem ekonomicznym naszego Państwa. Polityka ta oprócz tego, że ogranicza nasze możliwości wykorzystania podstawowego bogactwa narodowego, doprowadziła do znacznego spadku cen węgla na rynkach międzynarodowych, co skutkuje ogromnymi stratami dla naszej gospodarki.

Potencjał naukowy i gospodarczy Polski pozwala na znacznie szybszy postęp gospodarczy, techniczny i technologiczny jeśli nie przytłaczałyby nas obciążenia wynikające z podpisanych zobowiązań takich jak Pakiet Klimatyczny.

Pomimo naszego sprzeciwu wobec doktryny polityczno-gospodarczej, jakim jest teoria antropogenicznego ocieplenia klimatu i  wobec wynikających z tego rygorów, mamy świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Jesteśmy za świadomym i proekologicznym rozwojem gospodarczym, a w szczególności za rozwojem technologii przemysłowych o minimalnym, negatywnym wpływie na środowisko naturalne.

W świetle powyższego postulujemy o rozwój czystych technologii energetycznych opartych na węglu i tu mamy wiedze i kompetencje.

Dorobek polskich ośrodków naukowych i techniczno-przemysłowych w dziedzinie zgazowania podziemnego i naziemnego węgla jest znaczący, a przed laty Polska była światowym liderem w tej technologii.Rozwój tych technologii  i rozwój  energetyki  przynajmniej w mocach podstawowych i podszczytowych, opartej na tych technologiach, pozwoli na rozwój gospodarczy Polski z wykorzystaniem naszego podstawowego bogactwa jakim jest węgiel, w zgodzie z dbałością o środowisko naturalne.

Nasza świadomość oddziaływania człowieka na środowisko naturalne każe nam również podnieść bardzo istotny problem „niskiej emisji”.

Tak, jak w energetyce zawodowej należy dokonać wymiany przestarzałych instalacji spalających węgiel z niską sprawnością i powodujących zaczną emisję pyłów i innych szkodliwych dla środowiska substancji na nowoczesne technologie energetyczne o których mowa powyżej, tak należy wyeliminować spalanie węgla, odpadów a nawet biomasy w domowych paleniskach o bardzo niskich sprawnościach.  Dotyczy to w szczególności centrów starych miast, małych miast i wsi.

W myśl powyższego postulujemy o wzmożenie działań i opracowanie narodowego programu eliminacji niskiej emisji. Postulat nasz  dotyczy również tego, że program ograniczenia niskiej emisji powinien być oparty nie na rosyjskim gazie lecz na polskich technologiach energetycznych, na promocji rozproszonych, kogeneracyjnych lub poligeneracyjnych  źródeł energii. Według naszej opinii, ważny interes społeczny jakim jest zdrowie narodu, uzasadnia zmiany w ustawodawstwie wymuszające produkcję energii w rozproszeniu. Skoro ustawowo dopuszczono, a nawet poprzez inne uregulowania wymuszono współ-spalanie biomasy w dużych instalacjach energetycznych, można również wymusić ustawowo produkcję przez koncerny energetyczne  części wytwarzanej przez nie energii w rozproszeniu a dysponujemy takim rozwiązaniem.

Jeśli nawet wytwarzana w tych instalacjach energia cieplna byłaby dostarczana lokalnym społecznością, z dużym wsparciem  (dotacją) budżetowym, to zysk społeczny byłby wielokrotnie wyższy niż zysk ze  wspieranych budżetowo inwestycji, takich jak CCS (Carbon Capture and Storage)

Pomocne w realizacji tych zamierzeń, w tym w rozwoju technologii energetycznych i ogólnie rozwoju innowacyjnej gospodarki,  będzie zmiana systemu finansowania badań naukowych, szczególnie w dziedzinie nauk technicznych oraz systemu wsparcia dla programów badawczo wdrożeniowych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja polskiego górnictwa jest konieczna a audyt jest wręcz pilny i nieodzowny.Ważne by nie topiły tego instytucje i ludzie którzy to górnictwo do takiego stany doprowadzili.

Wiemy jak i mamy do tego wykształconych i przygotowany zespół pod przewodnictwem :

mgr.inż.  Krzysztof Tytko    – górnictwo ,

prof. Arkadiusz Szymanek  – specjalista w temacie „Circular Economy”

mgr.inż.  Roman Borecki    –ekspert w sprawach nowych technologii   

                                                 energetycznych,

mgr.inż.  Marek Adamczyk – ekspert w sprawach Pakietu Klimatycznego

 

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Płotkowski

Koordynator