Odsiarczanie

Planowana współpraca między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami

Konsorcjanci – Katedra Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Instytut Zawansowanych technologii Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, oraz Odział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych będą wspólnie realizować zadania w ramach projektu badawczego. Współpraca ta, będzie odbywać się na zasadach przedstawionych w umowie konsorcjum, tj. na zasadach partnerstwa.

Nadzór nad całością badań w zakresie wykorzystania modyfikowanego wodorowęglanu sodu do procesu suchego oczyszczania gazów spalinowych z silników okrętowych prowadzić będzie prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski. W skład zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej wchodzić będzie: dr inż. Ryszard Zadrąg, dr inż. Jacek Rudnicki, dr inż. Marek Zellma, mgr inż. Patrycja Puzdrowska, mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak. Koordynatorem badań prowadzonych przez Instytut Zawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej będzie dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek prof. P.Cz., specjalista ds. oczyszczania spalin i wykorzystania odpadów przemysłowych. W skład zespołu wchodzić będą: dr inż. Przemysław Szymanek, dr inż. Daniel Markiewicz, mgr inż. Maciej Karoń, mgr inż. Anna Pajdak. Nadzór nad badaniami prowadzonymi przez Odział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych sprawować będzie dr inż. Barbara Walawska specjalista, między innymi, w zakresie technologii związków nieorganicznych i wykorzystania ich w ochronie środowiska. W skład zespołu badawczego wchodzić będą również pracownicy zatrudnieni w instytucie: dwóch pracowników naukowych – dr inż. Andrzej Paszek i mgr inż. Mariusz Nowak, specjaliści od analiz instrumentalnych (3 osoby), pracownik pomocniczy.

Współpraca pomiędzy Politechniką Częstochowską oraz Instytutem Chemii Nieorganicznej w Gliwicach (obecnie oddział INS) została rozpoczęta w 2000 roku podczas prac nad projektem wykorzystania wapna posodowego do procesów odsiarczania spalin. W 2010 roku rozpoczęto wspólny projekt rozwojowy pt. „Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego odsiarczania gazów odlotowych w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych”. Natomiast współpraca obu jednostek z Politechniką Gdańską została nawiązana w maju 2013 roku, kiedy to postanowiono sprawdzić czy odsiarczanie spalin pochodzących z paliw żeglugowych jest możliwe poprzez zastosowanie sorbentów sodowych. W sierpniu tego samego roku przeprowadzono badania wstępne z wykorzystaniem sorbentu sodowego do oczyszczania spalin z silnika okrętowego. Wstępne próby, które odbyły się na Politechnice Gdańskiej wykazały możliwości stosowania suchych metod oczyszczania spalin z silników okrętowych. Wyniki uznano za bardzo zadowalające i uznano, że rokują one skuteczne zastosowanie wodorowęglanu sodu w procesach oczyszczania gazów spalinowych ze związków siarki powstających ze spalania oleju ciężkiego. Do przeprowadzenia próby stworzone zostało uproszczone stanowisko laboratoryjne z podgrzewaczem spalin. Spaliny pochodziły z jednocylindrowego silnika okrętowego Farymann Diesel typu D, który służył, jako stanowisko laboratoryjne w Politechnice Gdańskiej. Krótka charakterystyka historii współpracy pokazuje, iż nie ma ona charakteru przypadkowego, a zbudowana jest na solidnych podstawach. Z pewnością taki charakter współpracy powinien pozytywnie wpływać na realizację projektu. Politechnika Częstochowska z Instytutem Nawozów Sztucznych posiada bogate doświadczenie w zakresie odsiarczania spalin oraz dysponuje bardzo dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym. Politechnika Gdańska posiada ogromną wiedzę w zakresie mechaniki, technologii oraz budowy silników okrętowych oraz jest posiadaczem stanowisk laboratoryjnych w postaci silników spalinowych. Połączenie tych wszystkich czynników pozwoli na opracowanie skutecznej i niedrogiej technologii odsiarczania spalin. Konsorcjum zostało utworzone w celu opracowania projektu, który będzie kolejnym wspólnym przedsięwzięciem jednostek zaangażowanych w jego realizację. Podział zadań oraz model współpracy jest analogiczny do uprzednio zrealizowanych z powodzeniem projektów. Po zakończeniu realizacji obecnego projektu, współpraca Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej jak i Katedry Siłowni Morskich i Lądowych oraz Oddziału Chemii Nieorganicznej „IChN” Instytutu Nawozów Sztucznych, tworzących Konsorcjum będzie kontynuowana w ramach następnych projektów, współpracy naukowej polegającej na realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych na bazie uzyskanych wyników i doświadczeń. W ramach konsorcjum liderem, będzie Politechnika Gdańska, a partnerami będą Politechnika Częstochowska i Instytut Nawozów Sztucznych. Członkowie konsorcjum podzielili i przypisali zadania zgodnie z ich charakterem, odpowiednio do potencjału technicznego, wiedzy i doświadczenia partnerów. W większości zadań badawczych członkowie konsorcjum będą wspierać się nawzajem, udostępniać posiadaną wiedzę i doświadczenie. Konsorcjum realizujące projekt posiada odpowiednie zasoby materialne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Szczegółowy zakres prac i działań, jakie będą podejmowane przez poszczególne podmioty wraz z uzasadnieniem podziału zadań pomiędzy konsorcjantów został określony w punkcie dotyczącym potencjału Wnioskodawcy, w harmonogramie realizacji projektu oraz w budżecie projektu. Każdy z członków konsorcjum będzie wykonywał przypisany mu zakres zadań na własny koszt i ryzyko. W takim też zakresie każdy członek konsorcjum będzie miał prawo samodzielnego zawierania umów ze swoimi dostawcami lub ewentualnymi usługodawcami bądź podwykonawcami. Wszelkie prawa własności wynikające z przeprowadzonych prac badawczych zostaną przekazane i podzielone zgodnie z zasadami obowiązującymi w realizacji Projektów Badań Stosowanych.  Konsorcjum wyznaczyło Kierownika Projektu oraz członków dedykowanego zespołu odpowiedzialnych za realizację projektu. Są to osoby z odpowiednim wykształceniem, o wieloletnim doświadczeniu krajowym i zagranicznym, w realizacji tego typu projektów, posiadających osiągnięcia, które potwierdzają ich zdolności i potencjał umożliwiający skuteczne przeprowadzenie prac badawczych projektu. Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą pozwala na wykonanie planowanych zadań. Wszystkie jednostki naukowe tworzące konsorcjum posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do przeprowadzania badań niezbędnych w tego typu projektach, ponadto zaplanowały zakup urządzeń których nie posiadają, a które będą mu niezbędne do przeprowadzenia prac badawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7. LISTA GŁÓWNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
Lp Imię i nazwisko PESEL Funkcja w projekcie Jednostka
1. Zbigniew Korczewski   Kierownik projektu Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
2. Ryszard Zadrąg   Członek zespołu badawczego Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
3. Jacek Rudnicki   Członek zespołu badawczego Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
4. Patrycja Puzdrowska   Członek zespołu badawczego Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
5. Irena Dziwisz-Olszak   Członek zespołu badawczego Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
6. Marek Zellma   Członek zespołu badawczego Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny
7. Arkadiusz Szymanek   Członek zespołu badawczego Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
8. Daniel Markiewicz 82090915679 Członek zespołu badawczego Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
9. Przemysław Szymanek   Członek zespołu badawczego Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
10. Maciej Karoń 88061901151 Członek zespołu badawczego Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
11. Barbara Walawska 51111605585 Członek zespołu badawczego INS
12. Mariusz Nowak 59031203014 Członek zespołu badawczego INS
13. Andrzej Paszek 61090410933 Członek zespołu badawczego INS