Oferta audytu JSW

JSW_S

 

Krzysztof Tytko                                                                                             Tychy, dnia 2 luty 2016

tel. kom. 500-108-560

e-mail: tytko@go2.pl

 

 

Pan Krzysztof Tchórzewski

                                                                                  Minister Energetyki

 

 

Dotyczy: Wstępnej Oferty przeprowadzenia w JSW audytu w zakresie zdiagnozowania potencjalnych ryzyk związanych z prawdopodobieństwem utraty kontroli nad JSW S.A. przez SP na rzecz ich wierzycieli i obecnych pozostałych inwestorów wraz z propozycjami  eliminacji tych zagrożeń lub ich minimalizacji oraz w zakresie optymalizacji głównych procesów wydobycia węgla celem istotnego zwiększenia stopy zwrotu z zainwestowanego  kapitału co przełożyłoby się na znacząco wyższe bieżące i przyszłe dochody netto.

 

Oferta ta odwoływałaby się do nowych kompetencji, nowego ładu korporacyjnego i informacyjnego celem zaktywizowania kluczowych pracowników spółki oraz nowych relacji biznesowych między zarządem a dyrekcjami kopalń wchodzących w skład Grupy JSW S.A.

 

Przesłanki uzasadniające pilną potrzebę przeprowadzenia audytu i wdrożenia nowej filozofii działania celem przywrócenia Spółce rentowności i wiarygodności pod kontrolą SP.

 

W świetle posiadania przez Polskę potężnych zasobów węgla na poziomie około 85 %  całej UE, dopracowanych już prawie na skalę przemysłową Czystych Technologii Węglowych (upłynnienia, odgazowania i zgazowania węgla), które zwielokrotnią dostępność i zasobność węgla jak również zwiększą efektywność pozyskania energii w nim zawartej  oraz istotnie obniżą emisję CO2 – polską racją stanu jest utrzymanie za wszelką cenę kontroli nad Spółkami KW, KHW, JSW poprzez utrzymanie co najmniej 51% akcji w ich kapitale zakładowym przez Skarb Państwa.

 

Naruszenie tej granicy byłoby równoznaczne z dobrowolnym pozbawieniem się suwerenności gospodarczej i utratą setek mld zł dla polskiej gospodarki, które mogą być generowane już w najbliższej przyszłości (za 5-10 lat) na rzecz kapitałów, które sprawować będą kontrolę nad eksploatacją krajowych zasobów węgla, których jedynym i prawowitym właścicielem jest polskie społeczeństwo.

 

Na podstawie ogólno dostępnych informacji powszechnie wiadomo, że na dzień dzisiejszy JSW S.A. prowadzi swoją statutową działalność z coraz większymi stratami, ma: bardzo wysoki poziom kosztów stałych, dużą dźwignię operacyjną, zamrożone potężne kapitały w nieefektywnych inwestycjach, wysokie zadłużenie zabezpieczone najcenniejszymi aktywami, wysokie i stale rosnące potrzeby inwestycyjne niezbędne na odtworzenie frontów wydobywczych oraz brak wystarczającej wiarygodności i zdolności kredytowej.

 

Sytuacja ta sprawia, że głównym priorytetem JSW S.A. powinno być  pilne wskazanie obszarów i ich potencjałów wzrostu celem wyszukania projektów o najwyższej stopie zwrotu  o jak najkrótszym okresie spłaty, które pozwoliłyby na zwiększenie dźwigni finansowej (akcji kredytowej) i odsunęłyby w czasie do roku 2020 konieczność wcześniejszego wykupu obligacji oraz uchroniłoby Spółkę przed wrogim przejęciem przez wierzycieli, w przypadku gdyby rząd nie zdecydował się na dokapitalizowanie jej kapitałem SP.

 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że na ceny węgla na rynkach globalnych i skalę eksportu 8-10 mln ton chińskiego węgla koksującego na rynek europejski  rząd RP i zarząd JSW nie ma bezpośrednio żadnego wpływu należy swoją aktywność głównie skupić na elastycznym dostosowaniu wielkości firmy do wielkości możliwości rynku zbytu celem szybkiego urentownienia swojej działalności.

 

Mija symboliczne 100 dni od przejęcia władzy przez PiS zjednoczona prawica a przełomu w zakresie nowej filozofii podejścia do biznesu górniczego ze strony zarządu JSW nie widać.

 

W opracowaniu są kolejne Biznes Plany w zależności od sytuacji na rynku zewnętrznym, bez jednoznacznej strategii dotyczącej wnętrza organizacji polegającej na wyspecyfikowaniu konkretnych kilku kluczowych Projektów dla każdej kopalni usprawniających główne procesy tworzące wymierną wartość dla Spółki i jej akcjonariuszy.

 

Ponieważ nie przeprowadzono jeszcze, zapowiadanego w kampanii wyborczej przez PiS zjednoczona prawica bilansu otwarcia w poszczególnych spółkach górniczych w tym w JSW, niniejszym przedstawiamy wstępną ofertę przeprowadzenia audytu, który w perspektywie 3 miesięcy przedstawiłby konkretne przedsięwzięcia do realizacji z wyliczoną stopą zwrotu i okresem zwrotu z inwestycji celem zniwelowania zagrożeń wskazanych powyżej i wykreowania optymalnej wartości dodanej niezbędnej do uwiarygodnienia Spółki na rynku.

 

Posiadamy doświadczony zespół, który po bardzo konkurencyjnych cenach mógłby taki audyt przeprowadzić. W przypadku zainteresowania Pana Ministra naszą ofertę proszę o zorganizowania spotkania na szczeblu ministerstwa, rady nadzorczej lub zarządu JSW celem dopracowania szczegółów i ewentualnego podpisania przedmiotowej Umowy. Audyt mógłby wyznaczyć również nowe wzorce w podejściu do biznesu górniczego w KW (PGG) i KHW.

 

W imieniu zespołu

Krzysztof Tytko